Επιταχύνονται οι διαδικασίες  που συνδέονται με τις προσλήψεις στο δημόσιο. Δεν περνά απαρατήρητο ότι ανεβαίνουν οι ρυθμοί  για την εφαρμογή ή την ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου διορισμών. Παρά την χαμηλή πτήση που αυτές τις μέρες κάνει η εκλογολογία, το πεδίο των προσλήψεων παραμένει πεδίο αυξημένης προσοχής για την κυβέρνηση της ΝΔ   στο δρόμο προς τις κάλπες. Πάντως, μόλις τώρα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ ενέκρινε την απόφαση με τα 41 άρθρα για τον  τρόπο με τον οποίο θα διενεργείται, μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο χρόνια, ο πανελλήνιος γραπτός  διαγωνισμός για μόνιμες προσλήψεις στον   δημόσιο τομέα.  Το Documentonews.gr παρουσιάζει την απόφαση του ΑΣΕΠ (Αριθμ. 52 -16.3.2022/ ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 1320-21.3.2022)  που αποτελεί τον οδηγό   για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ( Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)  στο δημόσιο.

Ο  πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση αυτή τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζονται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού , η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ.   Είναι τουλάχιστον πενταμελής και αποτελείται από τουλάχιστον δύο  μέλη του Α.Σ.Ε.Π., το ένα εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και από μέλη ή πρώην μέλη του, μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή ομότιμους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου (Ε.Ε.Π. ή Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας) ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.  Η Επιτροπή  έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες έως την κλήση των υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών και τους ελέγχους των διαδικασιών

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

–   Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει: α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων. β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία. Οι εξετάσεις    διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο .

– Στην περίπτωση εξέτασης μαθημάτων ή δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, ενδεικτικά, υπολογιστές – ταμπλέτες, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις με τις αντίστοιχες επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν τις απαντήσεις τους, εμφανίζονται στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών των υποψηφίων.

– Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.   Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας: α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη μπορούν να καθορίζονται, στο πλαίσιο των παραπάνω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

–   Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων  , αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην  προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων.   Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών.

Επίσης, προβλέπονται Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων σε ποσοστό που υπολογίζεται στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ. Μεταξύ άλλων δεκαέξι τοις εκατό (16%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, δώδεκα τοις εκατό (12%) για γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, πέντε τοις εκατό (5%) για όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό  και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στην περίπτωση ατόμων με νοητική υστέρηση ή αυτισμό κ.ά..

Υπάρχουν ακόμη  αναλυτικές διατάξεις για εξεταστικά κέντρα, για μοριοδότηση, για πρακτικές δοκιμασίες, για δομημένη συνέντευξη, για τους όρους συμμετοχής και υποψηφίων με  έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, για πίνακες βαθμολογίας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού κ.ά

Στην απόφαση γίνεται επίσης αναφορά στην εφαρμογή του συστήματος των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όπως σημειώνεται,  το μέρος της διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού μετά την κατάρτιση του αρχείου των υποψηφίων όπως  και την κατάρτιση του αρχείου της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση αυτών, μπορεί να γίνεται με εφαρμογή του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

❝ ετικέτες ❞ #ΑΣΕΠ