Με απόφαση του ο Δήμος Λαρισαίων που υπογράφει ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης ορίζει έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Λαρισαίων τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους, με έναρξη και λήξη θητείας, από 9-11-2022 έως και 31/12/2023 και τους μεταβιβάζονται οι παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

Επίσης ορίζονται ως άμισθοι Αντιδημάρχοι του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 7 στο άρθρο 59 του Ν. 3852/2010, οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι, με έναρξη και λήξη θητείας, από τις 9-11-2022 έως και 31/12/2023 και τους μεταβιβάζονται οι παρακάτω αναφερόμενες καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητες:

❝ ετικέτες ❞ #ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ