ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Στη Λάρισα ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος – Θα μιλήσει σήμερα σε πολιτική εκδήλωση Ðáñïõóéáóôçêå óçìåñá óôïí êçðï ôïõ Áñ÷áéïëïãéêïõ Ìïõóåéïõ ôï âéâëéï "ÓÏÓÉÁËÉÓÌÏÓ ÊÁÉ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅÎÏÕÓÉÁ ÓÇÌÅÑÁ"ðïõ Ý÷ïõí óõããñÜøåé ïé: ×ñýóáíèïò ÔÜóóçò-åðéìÝëåéá, Âáóßëçò Áóçìáêüðïõëïò, Êþóôáò ÄçìïõëÜò, Ãñçãüñçò ÆáñùôéÜäçò, ÁñéóôïìÝíçò ÓõããåëÜêçò, ÈÝìçò ÔæÞìáò êáé Âáóßëçò Öïýóêáò ÏìéëçôÝò: • Êþóôáò Åëåõèåñßïõ, Åðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÐïëéôéêÞò ÅðéóôÞìçò ÄÐÈ â€¢ ÄçìÞôñçò ÌáíéÜôçò, ÄçìïóéïãñÜöïò, Åöçìåñßäá «ÔÁ ÍÅÁ» • ÁíäñÝáò Óðõñüðïõëïò, ÃñáììáôÝáò Ê.Ð.Å. ÐÁÓÏÊ-ÊéíÞìáôïò ÁëëáãÞò • Äéïíýóçò ÔåìðïíÝñáò, ÌÝëïò Ð.Ã. ÓÕÑÉÆÁ-ÐñïïäåõôéêÞ Óõììá÷ßá Óõíôïíßæåé ç Ìáñßá Ìçôóïðïýëïõ, ÄçìïóéïãñÜöïò, Åöçìåñßäá «Ôï Ðïíôßêé» Ðáñåìâáßíïõí: ïé: • Êþóôáò ÄçìïõëÜò, ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ôïõ ÔìÞìáôïò ÊïéíùíéêÞò ÐïëéôéêÞò Ðáíôåßïõ Ðáíåðéóôçìßïõ • Íßíá ÊáóéìÜôç, âïõëåõôÞò ´ ÐåéñáéÜ ÓÕÑÉÆÁ-ÐÓ, ìÝëïò ôçò Ð.Ã. ôïõ Êüììáôïò ôçò ÅõñùðáúêÞò ÁñéóôåñÜò • ÁñéóôïìÝíçò ÓõããåëÜêçò, Ïäïíôßáôñïò – Ðïëéôéêüò ÅðéóôÞìùí, ÄéäÜêôùñ ÊïéíùíéêÞò ÏäïíôéáôñéêÞò ÅÊÐÁ Óôç öùôï ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI
Θεσσαλία

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: Στη Λάρισα ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος – Θα μιλήσει σήμερα σε πολιτική εκδήλωση

Πολιτική εκδήλωση διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, σήμερα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στις 20:00, στο ξενοδοχείο…

Θεσσαλία

ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλίας: Απορίες για τις προθέσεις του περιφερειάρχη για το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Θεσσαλίας σε ανακοίνωση του για την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού για τη θέση του εξωτερικού…